logo2.jpg
   

 

Data última actualització: 01/07/2020 

RESPONSABLE 

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del CENTRE PRIVAT CONCERTAT SAGRAT COR 

N.I.F.: G-57.562.373 

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, número 100000000281 en data 2 de març de 2010. 

Adreça: C/ Gremi de Passamaners numero 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol 

07009 de Palma (Illes Balears) 

Direcció del Centre: C/ Pari Antoni Oliver número 4, 07014 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 734 645 

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

FINALITAT 

La finalitat principal per a la qual tractarem la seva informació i la de l'alumne és per a gestionar i proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre. 

Amb la finalitat de donar a conèixer al centre, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades als quals ens ha autoritzat per a: 

La seva publicació en els mitjans propis de la *FUNDACIÓ *ESCOLA *CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels centres educatius d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, revistes electròniques, així com en blogs i xarxes socials en les quals estiguin inscrits la Fundació i els seus Centres. 

Els comptes en xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en situar les dades en països no reconeguts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat. 

La web del nostre Centre és www.sagratcorpalma.com 

Pot consultar els centres educatius de la Fundació en la seva pàgina web www.fecib.net. 

En cada pàgina web, tant de la Fundació com de cada centre, podrà consultar la llista de webs, xarxes socials i blogs dels quals disposen cadascuna d'elles. 

Així mateix, si vostè ha consentit la cessió a la *Associació de parells i mars d’*alumnes Col·*legi *Sagrat *Cor, es poden publicar les dades cedides en el catàleg que amb caràcter d'anuari edita aquesta *Associació. 

ELS MITJANS PROPIS DE CC SAGRAT COR SON: 

Pàgina web del centre: www.sagratcorpalma.com 

Els nostres blogs son els següents: 

Descripció

Enllaç

Grup d’animació a la lectura 

https://clubdelecturasagratcorpalma.wordpress.com/ 

Bloc de la Comissió de Pastoral 

http://scconnecta.blogspot.com.es/  

RETOMATEMATICAS (ESO) 

https://retomatematicassc.wordpress.com/  

Disposem de comptes en les següents xarxes socials:  

Xarxa social 

Enllaç

Identificador 

Twiter 

https://twitter.com/SagratCorFECIB  

SagratCorFECIB 

Facebook 

https://www.facebook.com/SagratCorPalma  

SagratCorPalma 

 

https://www.facebook.com/anticsalumnessagratcorpalma 

anticsalumnessagratcorpalma 

 

https://www.facebook.com/coloniessagratcor 

coloniessagratcor 

 

https://www.facebook.com/icape.eso.5 

icapeeso5 

Instagram 

https://www.instagram.com/explore/locations/267465112/collegi-sagrat-cor-fecib/?hl=es  

collegi-sagrat-cor-fecib 

Youtube 

https://www.youtube.com/user/SagratCorPalma  

SagratCorPalma 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC7NNBGh3xG4RgpE6BuU1Fg 

SC Connecta 

 

https://www.youtube.com/user/tecnojoanvideo 

tecnojoan 

Flickr 

https://www.flickr.com/photos/134742376@N08/   

 

Pinterest 

https://www.pinterest.es/sagratcorpalma/ 

sagratcorpalma 

 

  • La seva distribució a la resta d'alumnes, els seus pares i tutors legals, i al personal del Centre. 
  • La seva exposició en zones d'accés públic, dins de les nostres instal·lacions. 
  • La seva publicació en mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d'àmbit educatiu 

Si vostè s'ha adherit al segur escolar gestionarem les dades necessàries per a proporcionar-li aquest servei. 

Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball. 

LEGITIMACIÓ 

Obligació legal aplicable 

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pel centre educatiu a l'alumne i els seus representants legals que són necessaris per al correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives de l'alumne i la seva família; característiques personals; etc. 

Aquesta obligació ve donada per la Disposició Addicional Vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures. 

La mateixa Llei legitima al centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa. 

Protecció d'interessos vitals 

Salvaguarda de la salut de l'alumne en el tractament de dades de salut. 

Execució d'un contracte 

Correspon a la resta de serveis que vostè ens sol·liciti, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc. 

Consentiment de l'Interessat 

Correspon a aquells tractaments per als quals se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són: 

- Publicació de dades de l'alumne, com són noms i estudis que cursa, així com enregistraments audiovisuals i imatges, en els mitjans propis de la *FUNDACIÓ *ESCOLA *CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels centres educatius d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, blogs i comptes en les xarxes socials en les quals estiguin inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades. Més informació en l'apartat FINALITAT. 

- Distribució de les dades identificatives, els enregistraments audiovisuals i les imatges a la resta d'alumnes, els seus pares o tutors legals i al personal del Centre. 

- Publicació d'imatges, enregistraments audiovisuals i el nom de l'alumne, així com els estudis que cursa, en mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d'àmbit educatiu. 

- Exposició en zones d'accés públic, dins de les instal·lacions del Responsable de les dades personals dels alumnes, incloses les imatges i els enregistraments audiovisuals. 

- Tractament dades de salut de l'alumne. 

- Tractament de dades per part del departament d'orientació. 

- Comunicació de dades a les entitats i per als fins especificats en l'apartat "COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS. 

- Si ens proporciona el seu currículum per a formar part de la nostra borsa de treball. 

Interès legítim del Responsable del Tractament 

- Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per vostè. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Mantindrem les seves dades personals en la mesura en què els necessitem amb la finalitat d'utilitzar-los per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Els conservarem mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

Específicament s'estableixen els següents criteris per a les dades especificades: 

- Les dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lats una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació. 

- Els exàmens dels alumnes es mantindran fins que finalitzi el del període de reclamacions. 

- Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquells que siguin necessaris per a poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i en tot cas durant el període de temps mínim al fet que vingui obligat el Responsable. 

- De la mateixa manera, amb finalitats històrics de les activitats del centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de qui corresponen, tret que l'interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament. 

- Si ha sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, havent presentat el seu currículum al Centre, aquestes dades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim al fet que vingui obligat el Responsable. 

La resta d'informació produïda durant la seva permanència en el centre serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada en el nostre col·legi. 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS 

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals o autonòmics, en el cas que aquesta cessió sigui legalment exigible o necessària per a l'adequat desenvolupament dels serveis encomanades. 

En específic es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació. 

Les seves dades personals es transmetran o traspassaran a tercers quan això sigui necessari a l'efecte de la tramitació contractual o de la facturació, o bé sí ho ha autoritzat prèviament. 

Comunicarem les dades, inclosos els de salut, i sol aquells que siguin necessaris, als serveis mèdics i d'urgències que en el seu cas hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posats en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-los per a una correcta atenció de l'alumne/a i reacció davant qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumne tret que vostè l'hagi autoritzat prèviament o existeixi qualsevol altra circumstància que legitimi aquesta cessió (com pot ser una obligació legal aplicable). 

En el marc de la matriculació de l'alumne, o mitjançant una sol·licitud específica i amb el seu consentiment, les seves dades se cediran a les següents entitats si vostè ha autoritzat a això expressament: 

- A la *Associació de parells i mars d’alumnes Col·legi Sagrat Cor (*APIMA), amb C.I.F. [CIF], situada al carrer Pari Antoni Oliver número 4, 07014 de Palma (Illes Balears), dades personals de l'alumne i dels seus pares o tutors, entre els quals es troben les dades identificatives, de contacte, del curs escolar i de l'assistència a activitats subvencionades per la *APIMA, i amb l'objectiu de poder participar i dur a terme la realització d'activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies, així com les imatges de l'alumne per a la confecció del catàleg que amb caràcter d'anuari escolar edita.

Si no ha consentit a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta Associació i gaudir dels serveis que ofereix. 

De la mateixa manera, si en el procés de matriculació o en qualsevol altre moment ha proporcionat el seu consentiment per a uns certs tractaments de les dades de l'alumne, veure apartat “Consentiment de l'Interessat”, aquests podran ser distribuïts als alumnes, els seus pares i tutors legals i al personal del centre, així com publicats en els següents mitjans d'accés públic: 

- Zones d'accés públic del centre. 

- Mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d'àmbit educatiu. 

- Web, xarxes socials i blogs. 

- Publicacions en paper del Responsable i els seus Centres educatius, revista, agenda escolar i tríptics (veure l'apartat FINALITAT per a més informació). 

La seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l'estat per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades. 

DRETS 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat mitjançant les adreces postal i electròniques del CENTRE indicades en l'apartat RESPONSABLE a l'inici del document, o al correu electrònic del Delegat de protecció de dades. 

Així mateix, disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de Control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Pot consultar més informació sobre els seus drets en www.aepd.es. 

En l'exercici dels seus drets ha d'identificar-se, incorporant còpia de DNI o d'un document oficial vàlid que li identifiqui, així com especificar clarament el dret que exerceix. 

Si ho desitja disposem de formularis en la secretaria del Col·legi, situada en l'adreça del CENTRE especificada en l'apartat RESPONSABLE, o pot sol·licitar-los a l'adreça de correu electrònic del Centre o del Delegat de Protecció de Dades, indicades a l'inici del present documento 

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris hauran d'emplenar-se i, en el cas que no els facilitessin el Responsable podrà a la seva sola discreció denegar el corresponent servei. 

No és obligatori emplenar les dades no marcades com a obligatoris, encara que se'ls recomana fer-ho, amb la finalitat de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim. 

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, Vostè es responsabilitza d'haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i d'informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document. 

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional. 

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents paper que ens lliuri o en prémer el botó corresponent dels formularis automatitzats de recollida de dades. 

MESURES DE SEGURETAT 

Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional. 

MODIFICACIONS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d'informació personal o sigui necessari a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, i en aquest cas ho reflectirem en la data de l'última actualització del document. 

Li recomanem revisar periòdicament aquesta Política de Privacitat.

   

Blog SC Connecta (2)  

  • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

  • Facebook
  • Twiter
  • Youtube
  • Flickr
  • Instagram
   

Agenda  

Juliol 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA