imatge no visualitzada

Requirements

Get Adobe Flash player

INSTRUCCIONS DE L'AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE CURS 2019-2020

Davant la situació generada pel COVID19 i atenent a les instruccions dictades pel Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, l'avaluació serà de la segûent forma:

- Es treballaran tots els continguts que estaven prevists?

El professorat ha seleccionat els continguts que consideren essencials per poder afrontar el proper curs acadèmic amb garanties i ha adaptat la metodologia de treball a la situació actual. Els continguts que enguany no es treballin o no es consolidin s’inclouran en les programacions del proper curs*

* 4t ESO: La relació de continguts que enguany no es treballin es farà arribar als centres adscrits per tal que estiguin assabentats. 

- Segueixen vigents els criteris d’avaluació i qualificació?

S’han modificat aquests criteris.

PRIMÀRIA

Enguany rebreu només les notes de final de curs, en juny, no hi haurà una nota específica de 3a avaluació. Aquesta nota final es farà a partir de les evidències prèvies a la suspensió de les classes. Per tant, la qualificació no serà inferior a la que els alumnes tenien abans del confinament.

  • 1r i 2n EP: A la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 80% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 20% restant es destina a proves amb nota de diferents tipus com puguin ser fitxes, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat.
  • 3r a 6è EP: A la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 60% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 40% restant es destina a proves amb nota de diferents tipus com puguin ser fitxes, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat.

SECUNDÀRIA

En a la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 30% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 70% restant es destina a proves de diferents tipus com puguin ser fitxes, exàmens, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat. Aquests criteris s’han modificat a les següents matèries:

- L. Castellana: Destina 20% feina diària i 80% a proves.

- Educació física: Destina 20% al treball del trimestres i 80% a les tasques setmanals.

            Només 1r i 2n ESO    

            -Religió: Destina 40% a la correcta presentació de les tasques i 60% a la correcció.

            Només 3r ESO:

            - Tecnologia: Destina 50% al lliurament feina diària en forma i terminis establerts i 50% a la correcció d’aquesta.

            - Biologia (només grup ordinari): Destina 30% a la feina diària, 20% a proves senzilles i 50% a proves o treballs que requereixen             més temps i són més complexos.

            - Empresa: Destina 40% feina setmanal i 60% a proves i treballs.

            Només 4t ESO:

            - Biologia: Destina 30% a la feina diària, 20% a proves senzilles i 50% a proves o treballs que requereixen més temps i són més             complexos.

            - Economia: Destina 40% feina setmanal i 60% a proves i treballs.

            - Ciències Aplicades: Destina 60% feina setmanal i 40% a proves.

            - Tecnologia – optativa: Destina 25% al tema d’hidràulica i pneumàtica i un 75% al d’expressió gràfica. El lliurament de tasques i la             seva correcció fan mitjana aritmètica.

            - TIC: Entregar els distints projectes implica l’aprovat de l’assignatura. La nota dependrà de la correcció d’aquests, la seva             presentació, la complexitat d’aquestes i el lliurament de tasques voluntàries.

L’avaluació ordinària de juny es farà a partir de les evidències prèvies a la suspensió de les classes. Per tant, la qualificació final no serà inferior a la que els alumnes tenien abans del confinament. La tasca de la tercera avaluació servirà per augmentar la qualificació de l’alumne sempre i quan sigui superior a les qualificacions obtingudes en la primera i/o segona avaluacions.

- Llavors, si ho tenen tot aprovat no fa falta facin res?

Primària: La tasca que facin durant aquest trimestre els servirà per poder millorar el seu expedient acadèmic si estaven aprovats o per recuperar si estaven suspesos. Però el més important és l’aprenentatge que poden fer durant aquest període en diferents capacitats com són l’autonomia, la capacitat d’organitzar-se, aprendre a llegir instruccions, la competència digital... D’altra banda, els alumnes que no facin la tasca encomanada podrien haver de recuperar continguts bàsics durant l’estiu, si el mestre ho troba essencial pel seu aprenentatge de cara al proper curs.

Secundària: La tasca que facin durant aquest trimestre els servirà per augmentar la nota i així poder millorar el seu expedient acadèmic. Però el més important és l’aprenentatge que poden fer durant aquest període. Per una banda, són una selecció de continguts essencials i per l’altra es tracte d’adquirir diverses destreses i capacitats com són l’autonomia, la capacitat d’organitzar-se, aprendre a llegir instruccions, la competència digital...

- I si un alumne de Secundària té qualificacions negatives en les primera i/o segona avaluacions?

1r ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques.

En el cas de les matemàtiques i biologia, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació (matemàtiques) i un quatre de la mitjana de les dues avaluacions (biologia) podran recuperar les assignatures com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir.

2n ESO: Tenim per una banda les llengües (català, castellà, anglès i alemany). En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques.

En el cas de les matemàtiques i física i química, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació (matemàtiques) i un quatre de la mitjana de les dues avaluacions (física i química) podran recuperar les assignatures com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir.

3r ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques. El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir. Alguns casos a considerar:

- Matemàtiques del grup ordinari: es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Matemàtiques de PMAR: els alumnes amb un quatre a la segona avaluació podran recuperar l’assignatura com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

- Física i química: es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Biologia del grup ordinari: els alumnes amb una avaluació suspesa la podran recuperar amb les tasques que es proposaran durant el tercer trimestre. Si les dues avaluacions estan suspeses, tendran una feina específica.

4t ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües, i economia. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç específiques. El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir. Alguns casos a considerar:

- Matemàtiques acadèmiques, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació podran recuperar l’assignatura com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

- Matemàtiques aplicades (formació i PRAQ): es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Física i química: es recuperarà amb la feina de la tercera avaluació.

- Es lliurarà la preavaluació a Secundària?

Sí, dilluns dia 11 de maig a partir de les 9 tendreu un butlletí de notes amb el nom ‘avaluació de seguiment 3’ disponible al Gestib. Si encara no teniu accés al Gestib, podeu sol·licitar-lo a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

- Continua havent-hi adaptacions curriculars?

Sí, l’alumnat que ja treballava amb ACIS segueix fent-ho. Reben una feina completament adaptada. Per altra banda, els alumnes que tenien RE segueixen tenint-lo si es compleix una o vàries d’aquestes mesures:

- Reducció o modificació considerable la quantitat i/o complexitat de les tasques.

- Modificació dels criteris de qualificació.

- Seguiment i suport continuat i molt específic, diferent al de la resta dels companys.

- Com i quan podran els alumnes triar l’optativa per al curs que ve?

Si l’estat d’alarma continua, es farà de manera telemàtica. Rebreu més informació sobre les optatives i el procés de tria a finals del mes de maig.

- Rebran els alumnes de 3r ESO i 4t ESO orientacions acadèmiques relacionades amb el proper curs?

3r ESO: Sí, l’orientadora mantindrà reunions telemàtiques amb els alumnes per explicar-los els distints itineraris de 4t d’ESO a mitjan mes de maig. Recordau que els tutors i l’orientadora us poden assessorar individualment si ho desitjau. Podeu posar-vos en contacte amb ella mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

4t ESO: Sí, l’orientadora mantindrà reunions telemàtiques amb ells per explicar-los els distints itineraris una vegada acabada la secundària. Si desitjau assessorament individualment, podeu posar-vos en contacte amb l’orientadora mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Quines són les condicions de promoció?

1r a 3r ESO: A dia d’avui no hi ha canvis en les condicions. Un alumne passarà de curs sempre que:

- Aprovi totes les assignatures.

- Tengui una assignatura suspesa.

- Tengui dues assignatures suspeses sempre i quan no siguin català o castellà i matemàtiques.

Per 2n i 3r ESO: Recordau que les matèries pendents de cursos anteriors es tenen en compte a l’hora de fer el càlcul de suspesos. Els resultats de la convocatòria extraordinària de febrer els tendreu reflectits a les notes de juny.

4t ESO: A dia d’avui no hi ha canvis en les condicions. Un alumne podrà passar de curs i obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que:

- Aprovi totes les assignatures.

- Tengui una assignatura suspesa.

- Tengui dues assignatures suspeses sempre, i quan no siguin català o castellà i matemàtiques, i dos terços de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa de secundària.

Recordau que les matèries pendents de cursos anteriors es tenen en compte a l’hora de fer el càlcul de suspesos. Els resultats de la convocatòria extraordinària de febrer els tendreu reflectits a les notes de juny.

- Quan comença el procés d’adscripció i admissió d'alumnes que acaben 4t ESO per Batxillerat i Cicle Formatius?

El calendari d’escolarització està ajornat i no hi ha dates publicades per a Batxillerat. El que sí s’ha publicat és el calendari per a Cicles Formatius. El procés comença dia 17 d’agost i acaba dia 7 de setembre. En tenir totes les dades ampliarem la informació.

- Quan rebrem les notes de final de curs?

No tenim una data encara, estam pendents de l’evolució de l’estat d’alarma. Si no les podem entregar en mà com feim habitualment es farà mitjançant el Gestib, com ja férem a la segona avaluació. Rebreu més informació en el mes de juny.

- Hi haurà convocatòria extraordinària al mes de setembre per alumnes d'ESO?

Sí. Està previst que els exàmens es realitzin els dies 1 i 2 de setembre. Si no es poguessin dur a terme de manera presencial, si habilitaran els canals digital per fer-ho. Rebreu més informació en el mes de juny.

- Quan acaben les classes?

El 19 de juny, el calendari escolar no s’ha modificat.

Si teniu algun dubte, recordeu que els tutors, les orientadores i l’equip directiu us ajudarem en tot el que sigui necessari. A mesura que surtin novetats us anirem informant.

   

Traduir?  

caeuenfrgldeites
   

Necessitau ajuda!  

  • Necessitau ajuda de qualque tipus?
   

Blog SC Connecta (2)  

  • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

  • Facebook
  • Twiter
  • Youtube
  • Flickr
  • Instagram
   

Agenda  

Juny 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA