logo2.jpg
   

 

En record del nostre alumne

Miguel García Argüelles Rodríguez de 14 anys

que ens deixà el dimarts 31 de maig.

 

Sempre formaràs part de la gran família del Sagrat Cor!

Al cel sia.

COMUNICAT D'EUREST A LES FAMÍLIES

ÚS DE L'OLI D'OLIVA ALS MENJADORS DE LES ESCOLES

El aceite de oliva

Podeu consultar el PDF del comunicat:

 

  Banys 6è EI   Banys 1r cicle ESO    

Aquest curs estrenam banys nous a 6è EI i a 1r i 2n ESO. 

RECLAMACIONS

Fins al 23 de novembre les persones interessades poden presentar reclamacions si consideren que hi ha alguna errada en el llistat provisional.

Aquestes reclamacions s’han de presentar a la secretaria del centre amb l’argumentació corresponent i, si cal, amb la documentació adjunta que es consideri oportuna.

Aquí podeu consultar el llistat provisiona: files/2020_Llista_provisional_ajudes_menjador.pdf

Publicació del llistat definitiu

Un cop resoltes totes les reclamacions s’ha de publicar al BOIB la resolució definitiva de concessió dels ajuts. Els centres publicarem el llistat definitiu en un lloc visible.

 

Pati del menjador i edifici d'ESO i EI Entrada EI per Pare Antoni Oliver
Pati d'adalt i vestuaris Pati del menjador i entrada sala d'actes
 

Pati de 1r-2n EP

Edifici d'entrada principal, 1r pis aules 5è-6è EP
Entrada sala d'actes per Pare Antoni Oliver Parc infantil del pati 1r-2n EP
Pati i entrada edifici 1r-2n EP Parc infantil pati d'EI
Pati porxos de darrera i edifici serveis i 5è-6è EP Pati 1r a 4t EP
Accés principal escola, rotonda Pati porxos de darrera i edifici serveis i 5è-6è EP
Poliesportiu Entrada principal alumnes ESO i 5è-6è EP, rotonda
La Fundació Escola Catòlica asume el Col·legi Sagrat Cor de Palma Sagrat Cor | Basket Camps
Entrada principal de vehicles Pare Antoni Oliver Pati d'EI

 

INSTRUCCIONS DE L'AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE CURS 2019-2020

Davant la situació generada pel COVID19 i atenent a les instruccions dictades pel Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, l'avaluació serà de la segûent forma:

- Es treballaran tots els continguts que estaven prevists?

El professorat ha seleccionat els continguts que consideren essencials per poder afrontar el proper curs acadèmic amb garanties i ha adaptat la metodologia de treball a la situació actual. Els continguts que enguany no es treballin o no es consolidin s’inclouran en les programacions del proper curs*

* 4t ESO: La relació de continguts que enguany no es treballin es farà arribar als centres adscrits per tal que estiguin assabentats. 

- Segueixen vigents els criteris d’avaluació i qualificació?

S’han modificat aquests criteris.

PRIMÀRIA

Enguany rebreu només les notes de final de curs, en juny, no hi haurà una nota específica de 3a avaluació. Aquesta nota final es farà a partir de les evidències prèvies a la suspensió de les classes. Per tant, la qualificació no serà inferior a la que els alumnes tenien abans del confinament.

  • 1r i 2n EP: A la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 80% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 20% restant es destina a proves amb nota de diferents tipus com puguin ser fitxes, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat.
  • 3r a 6è EP: A la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 60% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 40% restant es destina a proves amb nota de diferents tipus com puguin ser fitxes, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat.

SECUNDÀRIA

En a la majoria d’assignatures la realització de la feina diària representa un 30% de la qualificació de la tercera avaluació. Es té en compte el lliurament de les tasques en els terminis establerts així com la dedicació, implicació i correcció d’aquestes. El 70% restant es destina a proves de diferents tipus com puguin ser fitxes, exàmens, treballs o altres tipus de produccions que s’encomanaran a l’alumnat. Aquests criteris s’han modificat a les següents matèries:

- L. Castellana: Destina 20% feina diària i 80% a proves.

- Educació física: Destina 20% al treball del trimestres i 80% a les tasques setmanals.

            Només 1r i 2n ESO    

            -Religió: Destina 40% a la correcta presentació de les tasques i 60% a la correcció.

            Només 3r ESO:

            - Tecnologia: Destina 50% al lliurament feina diària en forma i terminis establerts i 50% a la correcció d’aquesta.

            - Biologia (només grup ordinari): Destina 30% a la feina diària, 20% a proves senzilles i 50% a proves o treballs que requereixen             més temps i són més complexos.

            - Empresa: Destina 40% feina setmanal i 60% a proves i treballs.

            Només 4t ESO:

            - Biologia: Destina 30% a la feina diària, 20% a proves senzilles i 50% a proves o treballs que requereixen més temps i són més             complexos.

            - Economia: Destina 40% feina setmanal i 60% a proves i treballs.

            - Ciències Aplicades: Destina 60% feina setmanal i 40% a proves.

            - Tecnologia – optativa: Destina 25% al tema d’hidràulica i pneumàtica i un 75% al d’expressió gràfica. El lliurament de tasques i la             seva correcció fan mitjana aritmètica.

            - TIC: Entregar els distints projectes implica l’aprovat de l’assignatura. La nota dependrà de la correcció d’aquests, la seva             presentació, la complexitat d’aquestes i el lliurament de tasques voluntàries.

L’avaluació ordinària de juny es farà a partir de les evidències prèvies a la suspensió de les classes. Per tant, la qualificació final no serà inferior a la que els alumnes tenien abans del confinament. La tasca de la tercera avaluació servirà per augmentar la qualificació de l’alumne sempre i quan sigui superior a les qualificacions obtingudes en la primera i/o segona avaluacions.

- Llavors, si ho tenen tot aprovat no fa falta facin res?

Primària: La tasca que facin durant aquest trimestre els servirà per poder millorar el seu expedient acadèmic si estaven aprovats o per recuperar si estaven suspesos. Però el més important és l’aprenentatge que poden fer durant aquest període en diferents capacitats com són l’autonomia, la capacitat d’organitzar-se, aprendre a llegir instruccions, la competència digital... D’altra banda, els alumnes que no facin la tasca encomanada podrien haver de recuperar continguts bàsics durant l’estiu, si el mestre ho troba essencial pel seu aprenentatge de cara al proper curs.

Secundària: La tasca que facin durant aquest trimestre els servirà per augmentar la nota i així poder millorar el seu expedient acadèmic. Però el més important és l’aprenentatge que poden fer durant aquest període. Per una banda, són una selecció de continguts essencials i per l’altra es tracte d’adquirir diverses destreses i capacitats com són l’autonomia, la capacitat d’organitzar-se, aprendre a llegir instruccions, la competència digital...

- I si un alumne de Secundària té qualificacions negatives en les primera i/o segona avaluacions?

1r ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques.

En el cas de les matemàtiques i biologia, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació (matemàtiques) i un quatre de la mitjana de les dues avaluacions (biologia) podran recuperar les assignatures com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir.

2n ESO: Tenim per una banda les llengües (català, castellà, anglès i alemany). En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques.

En el cas de les matemàtiques i física i química, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació (matemàtiques) i un quatre de la mitjana de les dues avaluacions (física i química) podran recuperar les assignatures com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir.

3r ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova aquesta tercera avaluació, aprova també l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç i proves específiques. El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir. Alguns casos a considerar:

- Matemàtiques del grup ordinari: es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Matemàtiques de PMAR: els alumnes amb un quatre a la segona avaluació podran recuperar l’assignatura com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

- Física i química: es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Biologia del grup ordinari: els alumnes amb una avaluació suspesa la podran recuperar amb les tasques que es proposaran durant el tercer trimestre. Si les dues avaluacions estan suspeses, tendran una feina específica.

4t ESO: Tenim per una banda les assignatures d’avaluació contínua, com són les llengües, i economia. En aquestes, la realització i correcció de les tasques i proves plantejades durant el confinament seran el que permetran la recuperació d’avaluacions anteriors. L’alumnat aprova l’avaluació ordinària de juny i amb això el curs.

Per altra banda, hi ha les matèries d’avaluació no contínua, en les quals s’establirà un programa de recuperació de les avaluacions suspeses per tal de facilitar l’aprovat. Aquests plans consistiran en recuperació de treballs no lliurats en el seu moment o tasques de reforç específiques. El professorat informarà els alumnes dels plans de recuperació que han de seguir. Alguns casos a considerar:

- Matemàtiques acadèmiques, els alumnes amb un quatre a la segona avaluació podran recuperar l’assignatura com ho fan les matèries d’avaluació contínua. En cas de tenir notes inferiors, hauran de realitzar una prova de recuperació.

- Matemàtiques aplicades (formació i PRAQ): es realitzarà un examen en el mes de juny que farà mitjana en un 50% amb les notes de la tercera avaluació.

- Física i química: es recuperarà amb la feina de la tercera avaluació.

- Es lliurarà la preavaluació a Secundària?

Sí, dilluns dia 11 de maig a partir de les 9 tendreu un butlletí de notes amb el nom ‘avaluació de seguiment 3’ disponible al Gestib. Si encara no teniu accés al Gestib, podeu sol·licitar-lo a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

- Continua havent-hi adaptacions curriculars?

Sí, l’alumnat que ja treballava amb ACIS segueix fent-ho. Reben una feina completament adaptada. Per altra banda, els alumnes que tenien RE segueixen tenint-lo si es compleix una o vàries d’aquestes mesures:

- Reducció o modificació considerable la quantitat i/o complexitat de les tasques.

- Modificació dels criteris de qualificació.

- Seguiment i suport continuat i molt específic, diferent al de la resta dels companys.

- Com i quan podran els alumnes triar l’optativa per al curs que ve?

Si l’estat d’alarma continua, es farà de manera telemàtica. Rebreu més informació sobre les optatives i el procés de tria a finals del mes de maig.

- Rebran els alumnes de 3r ESO i 4t ESO orientacions acadèmiques relacionades amb el proper curs?

3r ESO: Sí, l’orientadora mantindrà reunions telemàtiques amb els alumnes per explicar-los els distints itineraris de 4t d’ESO a mitjan mes de maig. Recordau que els tutors i l’orientadora us poden assessorar individualment si ho desitjau. Podeu posar-vos en contacte amb ella mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

4t ESO: Sí, l’orientadora mantindrà reunions telemàtiques amb ells per explicar-los els distints itineraris una vegada acabada la secundària. Si desitjau assessorament individualment, podeu posar-vos en contacte amb l’orientadora mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Quines són les condicions de promoció?

1r a 3r ESO: A dia d’avui no hi ha canvis en les condicions. Un alumne passarà de curs sempre que:

- Aprovi totes les assignatures.

- Tengui una assignatura suspesa.

- Tengui dues assignatures suspeses sempre i quan no siguin català o castellà i matemàtiques.

Per 2n i 3r ESO: Recordau que les matèries pendents de cursos anteriors es tenen en compte a l’hora de fer el càlcul de suspesos. Els resultats de la convocatòria extraordinària de febrer els tendreu reflectits a les notes de juny.

4t ESO: A dia d’avui no hi ha canvis en les condicions. Un alumne podrà passar de curs i obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que:

- Aprovi totes les assignatures.

- Tengui una assignatura suspesa.

- Tengui dues assignatures suspeses sempre, i quan no siguin català o castellà i matemàtiques, i dos terços de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa de secundària.

Recordau que les matèries pendents de cursos anteriors es tenen en compte a l’hora de fer el càlcul de suspesos. Els resultats de la convocatòria extraordinària de febrer els tendreu reflectits a les notes de juny.

- Quan comença el procés d’adscripció i admissió d'alumnes que acaben 4t ESO per Batxillerat i Cicle Formatius?

El calendari d’escolarització està ajornat i no hi ha dates publicades per a Batxillerat. El que sí s’ha publicat és el calendari per a Cicles Formatius. El procés comença dia 17 d’agost i acaba dia 7 de setembre. En tenir totes les dades ampliarem la informació.

- Quan rebrem les notes de final de curs?

No tenim una data encara, estam pendents de l’evolució de l’estat d’alarma. Si no les podem entregar en mà com feim habitualment es farà mitjançant el Gestib, com ja férem a la segona avaluació. Rebreu més informació en el mes de juny.

- Hi haurà convocatòria extraordinària al mes de setembre per alumnes d'ESO?

Sí. Està previst que els exàmens es realitzin els dies 1 i 2 de setembre. Si no es poguessin dur a terme de manera presencial, si habilitaran els canals digital per fer-ho. Rebreu més informació en el mes de juny.

- Quan acaben les classes?

El 19 de juny, el calendari escolar no s’ha modificat.

Si teniu algun dubte, recordeu que els tutors, les orientadores i l’equip directiu us ajudarem en tot el que sigui necessari. A mesura que surtin novetats us anirem informant.

Imatge

5 ACTIVITATS PELS NOSTRES SENTITS:

CONTE: "Un amic per a tu" d'Andrea Schomburg i Barbara Röttgen (contat per Carol)

MANUALITAT: punt de llibre (explicada per na Leticia)

CUINA: roses amb pomes (elaborada per na Cureton)

CIÈNCIA: quadre abstracte amb llet (explicat per en Miquel)

NARRACIÓ: fragment de "Palabras para Julia" de José Agustín Goytosolo (narrat per n'Azahara)

Bon Dia del Llibre!

Avui és el millor dia perquè torneu agafar aquell llibre que fa temps que vareu llegir o aquell llibre que començareu i vareu deixar o per començar aquell que teniu a la llibreria i mai heu llegit o simplement per connectar-vos a Internet i en compreu un on-line a una de les llibreries de Palma.

 

Imatge         Darrera actualització: 30 de juliol

ACTIVITAT DEL CENTRE CURS 2020 - 2021

 

 

- Obertura instal·lacions de l'escola: les instal·lacions de l'escola (porteria, secretaria i administració) estan tancades per vacances del 24 de juliol al 24 d'agost.

-CONVOCATÒRIA EXÀMENS D'ESO DE SETEMBRE:

Imatge

 

 

INICI DEL CURS ESCOLAR 

PER A EI, EP i ESO:

Dijous 10 de setembre

 

HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA DE CADA ETAPA

 

ORGANITZACIÓ DE L'INICI DEL CURS: 

EI 

files/2021Avisos_per_al_curs_20__21_Infantil_.pdf

1r-2n EP 

files/2021Avisos_per_al_curs_20_21__1r_2n_EP.pdf

3r-6è EP 

files/2021Avisos_per_al_curs_20_21_3r_4t_5e_6e_EP.pdf

ESO 

files/2021Avisos_per_al_curs_20_21_ESO.pdf

 

Circular informativa sobre la venda de llibres  

files/2021Circular_venda_llibres_20-21.pdf

 

A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE penjarem tota la informació sobre novetats i canvis que hagin pogut sortir. 

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT ADMISSIONS ALUMNES CURS 2020-2021

 

- RECOLLIDA D'INFORMES I NOTES EI, EP i ESO:

Si no heu pogut venir a cercar les notes i informes els dies que s'han donat, podeu passar per secretaria a cercar-los a partir del 29 de juny.

 

- RECOLLIDA DE NOTES EP i ESO:

Des del divendres 26 de juny podeu descarregar-les del GESTIB.

- Si teniu problemes d'accés al GESTIB enviau un correu electrònic a:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Els alumnes de 4t d’ESO que desitgin fer el tràmit d’admissió a batxillerat, recordar-vos que el procés comença dia 24 de juny i acaba dia 3 de juliol. Per a formació professional, l’admissió es durà a terme entre el 17 d’agost i el 7 de setembre. 

 

Presentació informativa del final d'ESO i el principi de Batxillerat:

files/04_Acabam_ESO_desprs_que_2020.pdf

ADMINISTRACIÓ ACTIVITATS D'ESTIU 2020

-FACTURACIÓ SERVEIS DE L'ESCOLA

Des de principi d’abril no facturam els serveis de menjador i custòdia, serveis matiners, activitats de migdia,autocar i les sortides. 

Les sortides és regularitzaran en el mes de juliol, tal com es fa cada any.Per a qualsevol aclariment addicional us podeu posar en contacte amb:

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

- CARTA DE LA PRESIDENTA DE FECIB, Marta

Monfort, sobre l'aportació voluntària de les

famílies: 

files/000_carta_Presidenta_FECIB_aportacio_voluntaria.pdf

 

 

 

NOVETAT! ESCOLA D'ESTIU: El mes d'agost no n'hi haurà. Acaba el 31 de juliol.

Més informació, reserves i inscripcions a: AULACIBER

 

 

 

  APIMA

 

COBRAMENT REBUTS D'APIMA

La Junta de l'APIMA ha decidit aturar

el cobrament de les quotes fins al mes de setembre,

per alleujar, en la mesura del possible, les dificultats

que aquesta situació ens està duent.

El fet de no cobrar les quotes durant 5

mesos crearà problemes per fer front als projectes

de cara al proper curs. Per això s'anima a totes

aquelles famílies que tenguin la possibilitat i que ho

desitgin, a continuar contribuint en el funcionament

de l’Apima. Ho podeu fer mitjançant una transferència

bancària per l’import que considereu oportú.

Concepte: “Nom família”. Contribució Apima

Titular: Apima Sagrat Cor

IBAN: ES35 2038 3276 8760 0002 6226 .

 

NOVETAT!!!  Recursos educatius i idees per utilitzar amb els vostres fills durant aquests dies:

Darrera actualització: 24 d'abril

 

ACTIVITATS DIA DEL LLIBRE REPTES I PROPOSTES DES DE L'ESCOLA

CELEBRAM EL DIA DE SANT JORDI, EL DIA DEL LLIBRE, ENTRA AQUÍ

Imatge

12 REPTES PELS MENUTS: files/000_Reptes_Menuts.pdf

12 REPTES PELS GRANS: files/000_Reptes_Grans.pdf

IDEES D'ENTRETENIMENT A CASA (cinema, viatges, màgia, circ, lectura, manualitats, jocs, ioga, relaxació, coreografia, ciència, visites virtuals a museus i molt més... files/000_Idees_vacances.pdf

Fer un dibuix de la PRIMAVERA i compartiu la foto a les xarxes socials de l'escola amb el #sagratcoracasa . Després penjau-lo a la finestra.

Fer una foto d'una activitat que hagueu fet a casa i compartiu-la a les xarxes socials de l'escola amb el #sagratcoracasa

REFLEXIÓ DE L'ESCOLA CIÈNCIES
NOVETAT! REFLEXIÓ 20 d'abril AL·LELUIA!!!

EXPERIMENTS PER FER A CASA amb alumnes de Primària

Crear un HORT URBÀ A CASA amb el que tenim a mà: 

files/000_Repte_hort_urb.pdf

Video per a nins i nines petits ¿Qué es el coronavirus? 

Sèrie: Erase una vez el Cuerpo Humano a Netflix

LECTURA, LLIBRES, CONTES... ACTIVITATS D'ANGLÈS

Contes infantils per alumnes més petits elaborats pels alumnes de 2n ESO a Llengua castellana:

Llista de contes infantils Canal de Youtube de l'escola

LLIBRES DE LECTURA GRATUÏTS PER DESCARREGAR EN PDF (per a totes les edats): Entrau aquí

Rondalles, una hora cada dia a les 18 h a Ona Mediterrànea 88.8FM (per radio i internet)

Biblioteca Virtual Infantil y Juvenil Miguel de Cervantes (Per a totes les edats) 

Cuentos Infantiles (un dels portals més detacables de llibres i contes infantils gratuÏts) 

Classes de l'activitat extraescolar d'anglès on-line

(Només per a alumnes inscrits a aquesta activitat durant el curs)

Classes d'anglès en video de Majorca Daily Bulletin (per Internet)

PROGRAMES EDUCATIUS TELEVISIÓ ORIENTACIÓ

Educlan de RTVE per a nins i nines de 3 a 10 anys

Programació RTVE "Aprender jugando" per a EP i ESO (a partir del 23 de març):

Imatge

Informació d'Orientació sobre com enfrontar-se al període de confinament

Documents d'assistència psicològica a la Comunitat Educativa

Consells i recomanacions Afrontament psicològic del confinament pel Coronavirus SARS-CoV-2 (document pdf): files/00_llibret-afrontament-psicologic-confinament-covid.pdf

Imatge

MOLTS NIVELLS DE L'ESCOLA CELEBREN ELS DARRERS DIES

Imatge   Imatge   Imatge

La setmana prèvia a la Quaresma ha estat intensa aquesta setmana amb les celebracions del carnaval. Tot començà la setmana del 17 de febrer quan els alumnes d'EI començaren a encalentir motors cap a la seva rueta. Dilluns vengueren amb unes ulleres divertides, dimarts en pijama, dimecres amb la cara pintada i dijous Llarder ja realitzaren la seva especial rueta amb tots els pares i familiars, enguany dedicada als Jocs Olímpics del Japó. Cada classe es disfressà d'un esport diferent i no va faltar l'arribada de la torxa, els portadors de banderes, l'arribada de la bandera olímpica i la mascota dels jocs.

Imatge   Imatge   Imatge

Aquell mateix horabaixa els alumnes de 1r a 3r EP passaren per l'escola disfressats del que van voler i els alumnes i pares de 6è EP organitzaren el Concurs de Disfresses amb més de 70 participants entre comparses i indivuduals de totes les edats. Els guanyadors individuals van ser la mòmia, el sushi i na Harley Quinn i amb les comparses van ser les Oreo, la granja i Frida Kahlo.

Imatge   Imatge

Ja de ple dins els Darrers Dies, els d'EI vengueren divendres disfressats lliures amb el que volgueren i els de 4t d'ESO es presentaren dilluns tots vestits amb el pijama.

Imatge   Imatge

El carnaval acabà dimarts 25 amb la processó de l'Enterrament de la Sardina protagonitzat pels alumnes de 4t, 5è i 6è EP pels carrers de la barriada i la posterior incineració de la desafortunada sardina al pati de l'escola.

 

Imatge   Imatge   Imatge

TOTA L'ESCOLA CORREM PER LA PAU

Imatge   Imatge   Imatge

Dia 30 de gener hem celebrat el Dia Internacional de la Pau i la No Violència realitzant la 3a Cursa per la Pau en un circuit per l'interior del centre. Els alumnes més petits, d'infantil i 1r EP, han corregut de la mà dels alumnes d'ESO per ajudar-los a la seva carrera. Una vegada que totes les classes han completat el circuit, vàries alumnes de 4t ESO han llegit el manifest per la Pau davant els més de mil alumnes i mestres de l'escola.

Imatge   Imatge

BENEÏDES, TORRADES I DIMONIS SEGUINT LA TRADICIÓ

Imatge

El mes de gener ha estat un moment per complir amb les tradicions mallorquines d'aquesta època entorn de les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià.

Així, la víspera de Sant Antoni, celebrarem les tradicionals beneïdes. Els alumnes de 4t, 5è i 6è EP pogueren dur els seus animals domèstics perquè rebessin la benedicció impartida per Mn. Antoni Mercant, baix l'atenta mirada de tots els alumnes de Primària i d'Infantil.

Imatge   Imatge

El mateix dia de Sant Antoni, els alumnes de Primària i de Secundària ho celebraren berenant de pa amb sobrassada torrada i els d'Infantil de pa amb sobrassada, en aquests cas sense torrar. Durant el berenar gaudiren de prop o alguns "d'enfora" de les corregudes i balls dels dimonis que trescaven pel pati i feien de les seves dolenties. A més, no podia faltar aquest dia, els alumnes d'ESO i mestres que volgueren ballaren ball de bot després de berenar.

Imatge   Imatge   Imatge

Ja a la setmana de Sant Sebastià, unes mil persones, entre pares, alumnes i professors, participaren de la torrada que cada any organitza l'APIMA i on els alumnes i pares de 6è EP venen la beguda, les postres i el cafè amb la finalitat de recaptar fons pel seu viatge de fi d'etapa. Un vespre amb molt bon ambient.

Imatge

 Imatge

RECUPERAM LES NOSTRES TRADICIONS EN AQUESTES DATES

Imatge   Imatge   Imatge

Els alumnes d'Infantil i Primària han realitzat algunes activitats per conèixer i recuperar les nostres tradicions entorn a la festivitat de Tots Sants.

Confeccionar fanalets en cartró i amb fruits del temps com la carabassa, elaborar panellets, vestir-se de bubotes i desfilar per l'escola i confeccionar els rosaris són les activitats que han duit a terme a final del mes d'octubre.

Imatge   Imatge

ESTIMAM EL PLANETA!

Imatge                   Imatge

Avui, 27 de setembre del 2019, l’escola del Sagrat Cor es vol unir al moviment que es fa a nivell mundial en contra del canvi climàtic i que aquesta setmana ha duit joves activistes, com Greta Thunberg, a parlar a la ONU sobre aquest problema.

Tant els col·legis del Sagrat Cor a nivell mundial com el Papa Francesc a la seva darrera carta, ens han encomanat una missió: Cada un de vosaltres teniu un paper a desenvolupar per donar conèixer i lluitar contra el canvi climàtic.

De cada vegada el planeta Terra s’està encalentint més ràpid pels problemes produïts per l’home. Si això continua així i no feim res, segons les dades dels científics, d’aquí 70 anys tot el gel del pol Nord s’haurà fos i la mar pujarà un metre per tot el món, fent desaparèixer, per exemple, totes les platges que vosaltres coneixeu.

Tots vosaltres sou l’esperança perquè tots aquests problemes puguin tenir remei. Cada un té un paper important en el dia a dia: reduir i separar residus, fer servir envasos reutilitzables, no tudar aigua, cuidar la nostra natura (platges, mar, muntanya...) i fer servir mitjans de transport que no contaminin (utilitzar patinet, bicis, anar a peu...)

Els companys de 4t ESO comparteixen el manifest que han llegit davant tota l'escola.

MANIFEST

Hola, soc na Judit, tenc 14 anys i com m'han repetit tantes vegades, tenc molta vida per davant, però veient com la societat d'avui en dia està cuidant el nostre planeta ja no n'estic tan segura. Els augments de la temperatura global ja són evidents arreu del planeta i ara encara més del que havia previst la comunitat científica.

Nosaltres, els humans, som la causa de la concentració de gasos a l'atmosfera que està ferint l'aire que tots nosaltres respiram i necessitam per viure.

Hola a tots, jo sóc na Maria i també tenc 15 anys. Com haureu vist i escoltat per la televisió, en els darrers anys hi ha hagut un gran nombre de catàstrofes naturals; si no actuam ja i amb decisió, el canvi climàtic tendrà efectes seriosos, i causarà l’extinció de diverses espècies, hi haurà una gran pujada del nivell de la mar, ones de calor, un major risc i intensitat de sequeres, inundacions, caps de fibló, etc.

Bon dia, jo sóc na Lluïsa i tenc 15 anys, des de fa 2 anys que la Greta Thunberg, la creadora de Fridays for Future, amb només 16 anys, ha fet una crida a tots els joves i rebel·lant-se davant els grans polítics i tots els governs del món.

Avui dia 27 de setembre se celebra una manifestació mundial on joves de tots els països lluiten per un bé comú i surten al carrer a cridar pel que serà el seu futur. Volem conscienciar-vos de la nostra situació actual, que si continuam així, d'aquí a 11 anys ja no es podrà tornar enrere o si la temperatura puja de mitjana 1'5 graus més, tot el que ens envolta desapareixerà, per a sempre.

Heu de tenir molt clar que la creació és un regal de Déu que hem saber apreciar i cuidar molt.

-Judith: Nosaltres tenim clar el futur que volem, i vosaltres?

Imatge

TOTA L'ESCOLA PEREGRINAM A LLUC

El més de mil alumnes de l'escola hem pujat a Lluc el 2 d'abril per acostar la imatge de Mater a la patrona de Mallorca, la Mare de Déu de Lluc. En un dia esplèndid meteorològicament, tots els alumnes i mestres hem gaudit d'una sortida que acabà en un dinar de paella i ensaïmades comunitari a l'acolliment del santuari.

 

 

Poc a poc, des de les 9 del matí anaren arribant els autocars, en total 22, a l'aparcament del santuari. Una vegada a la vall de Lluc els més grans, des de 5è EP fins a 4t ESO, aprofitaren per fer algunes petites rutes de senderisme per les rodalies, fins a la Cometa dels Morts, Menut o Es Camell. Durant el matí anàrem passant ordenadament pel cambril de la Mare de Déu per saludar a la Moreneta i rebérem unes mides de record de la nostra visita. La resta del matí va servir a tots els nivells per berenar, jugar i organitzar un petit concert en els misteris, com van fer els de 4t EP.

 

Ja a les 13 h tots ens reunírem a l'acolliment del santuari per una petita pregària, durant la qual tenguérem la visita dels nins i nines que formen l'escolania de Lluc "Els Blauets". Cantaren la Salve a Maria i, posteriorment, ens convidaren a cantar amb ells l'himne de Lluc, la Salve a la Mare de Déu.

 

Tres grans paelles, dues mixtes i una de verdures, amb una trentena d'ensaïmades llises de darreria ens van acabar d'unir a tots al voltant de la taula. A partir de les 15 h iniciàrem la tornada cap a l'escola escalonadament, com ens havia indicat la policia, fins a les 18,30 h que els darrers autocars arribaven a avda. Picasso.

 

Durant tot el dia, un grup d'una trentena d'alumnes de 4t ESO que portaven armilles de colors s'encarregaren de que tot anàs com estava previst i solucionaren els problemes que sobre la marxa apareixien. Una gran feina d'aquests alumnes voluntaris que tots vam notar.

LLUC ÉS LA CASA DE TOTS ELS MALLORQUINS,

PERÒ AHIR ESPECIALMENT VA SER UN POC MÉS CA NOSTRA.

ELS ALUMNES DES DE 5è EP FINS A 4t ESO DEDIQUEN UN MATÍ A LES MATEMÀTIQUES

   

Els passats 21 i 22 de març tots els alumnes d'aquests nivells participaren d'una nova edició de les Proves Cangur de matemàtiques organitzades a les Illes Balears per la Societat Balear de Matemàtiques. Les proves Cangur són unes proves de matemàtiques de resposta múltiple que es fan a tot el món el mateix dia. L'Associació Cangur sense Fronteres, formada per representants dels diferents països participants, elabora anualment la prova per als distints nivells en que s'ofereix. A les Illes Balears hi hem participat 125 escoles.

Els alumnes des de 5è EP fins a 2n ESO realitzaren les proves al mateix centre i els de 3r i 4t ESO es desplaçaren fins el poliesportiu de Son Moix. La prova acabà amb una gincama matemàtica.

   

Article 22. Dret a l’accés a un habitatge digne

    

En Luis David Herraiz de 3r ESO va participar el passat dia 1 de març a l'acte institucional del Dia de les Illes Balears a la seu del Parlament llegint l'article 22 de l'Estatut d'Autonomia en representació dels nins i nines de Mallorca.

Les administracions públiques de les Illes Balears garantiran el dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes Balears. Per llei es regularan les ajudes per promoure aquest dret, especialment en favor dels joves, de les persones sense mitjans, de les dones maltractades, de les persones dependents i d’aquelles altres en el qual cas estiguin justificades les ajudes. 

Donaries per mi?

   

Gran participació i èxit durant la I Jornada de Donació de Sang del Sagrat Cor el passat 13 de febrer. Aquest és el balanç definitiu:

203 persones presentades

187 oferiments

135 donacions

62 nous donants

Quasi 200 alumnes PADRINS DE DONANT

Simplement, GRÀCIES! Aquest és un fragment de l'agraiment que Ismael Gutiérrez, Gerent del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, ha dirigit a tots els alumnes de l'escola que han participat i han aconseguit dur a alguna persona a donar per a ells:

"Anau a casa contents, anau a casa orgullosos, sentiu-vos especials perquè hi ha persones a l'hospital de Son Espases, a Son Llàtzer, a clíniques de tot Balears que si avui estan vius és gràcies a voltros"

Aquesta jornada de donació ha estat organitzada especialment per 2 nivells educatius de l'escola (5è EP i 4t ESO) i pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears que desplaçaren 2 equips complets de donació i vàries persones de reforç (metges, infermers i personal admnistratiu) per intentar donar sortida a la gran demanda generada.

Des de l'escola volem demanar disculpes a totes aquelles persones que no varen poder ser ateses i no varen poder donar en alguns moments de molta concentració de gent que volia participar, especialment de 10 a 11 i de 16 a 17,30 h. La previsió que havíem fet prèviament va quedar desbordada completament i aquest fet suposa, malgrat les molèsties que s'ocasionaren, una molt bona notícia perquè demostra que tota la Comunitat Educativa del Sagrat Cor som solidaris per damunt de tot i sabem donar compliment al nostre Projecte Educatiu: 

CUIDAM LA VIDA!

         

ENS HA DEIXAT NA PILAR ZAFORTEZA

       

A la matinada del dimarts 13 de novembre de 2018 ha mort na Pilar Zaforteza, rscj als 82 anys.

Pilar arribà a l'escola l'any 1964, just després d'haver professat a Roma com a religiosa del Sagrat Cor de Jesús, començant com a mestra a l'antic edifici de l'escola, l'actual del col·legi de Mata de Jonc. Uns anys més tard va passar per l'escola de Santa Magdalena Sofia (1969) i per la comunitat de les religioses a la barriada de Son Cotoner.

Després, ja a la dècada dels anys 70 tornà a la nostra escola i passar a formar part de la recent creada comunitat de religioses de la localitat de Galilea on la congregació obrí un casal d'acollida i colònies. Pilar ha estat la responsable de la casa de colònies del Sagrat Cor a Galilea en els darrers quaranta anys i ha estat la impulsora i encarregada de les colònies d'estiu que des de l'any 1980 s'han realitzat allà.

Ja a la nostra escola ha estat mestra i tutora, administradora i directora titular fins a la seva jubilació, passant després a fer tasques d'ajuda a la secretaria de l'escola fins fa 20 dies.

Com a religiosa del Sagrat Cor, Pilar ha passat per les comunitats de la barriada de Son Cotoner, la de la localitat de Galilea, la de la barriada de La Soledat i acabant a la de la residència d'avd. Picasso.

 Religioses, família, professorat i personal de l'escola, pares, alumnes, antics alumnes, gent de Galilea i amics a la celebració de l'Eucaristia del 14 de novembre hem donat gràcies pels 82 anys que Pilar Zaforteza ens ha regalat. Gràcies Pilar per haver-nos acompanyat en les nostres vides. Viu ara la plenitud de Déu.

      

Preguem per ella. Descansa en pau PILAR. Sempre estaràs en els nostres cors.

ALBERTO COTO VISITA L'ESCOLA I FA UNA DEMOSTRACIÓ DE CÀLCUL ALS ALUMNES

   

Dilluns 24 de setembre va visitar la nostra escola n'Alberto Coto, heptacampió del món de càlcul mental i actual record Guinness. 

Durant la seva conferència davant els vuit-cents alumnes de primària i ESO ens ha contat com es va iniciar als 6 anys en el càlcul mental i va realitzar algunes demostracions de la seva capacitat i habilitat calculant per exemple en tres segons una multiplicació de 5 xifres, calculant el dia de la setmana que varen néixer alguns alumnes o endevinant el resultat de les operacions que els alumnes feien amb la calculadora. També va dedicar una estona a explicar alguns dels procediments de càlcul que utilitza per a realitzar les operacions i va donar diferents consells a tots els alumnes presents per augmentar la rapidesa i efectivitat mentals.

Durant l'acte també es va fer la presentació oficial de la III Superlliga Supertics de Càlcul Mental. Supertics, és una nova metodología adaptativa de reforç escolar. A aquesta III Superlliga Supertics de Càlcul Mental s'espera que hi participin de forma gratuïta prop de 180.000 alumnes de primària de més de 500 escoles de tot l'estat amb l'objetiu de resoldre en el mínim temps possible 50 operacions matemàtiques. 

130 ULLERES PER SOLIDARITAT

      

El passat 16 de maig un grup d'alumnes en representació de tota l'escola va fer entrega a Tomeu Camps, vicepresident de la Fundació Bona Llum, d'un total de 138 ulleres que les famílies han dipositat durant el curs a la bústia permanent instal·lada en el centre. Aquestes ulleres passaran als tallers òptics de la Fundació on es prepararan per portar-les a persones que les necessiten de Guatemala, Etiopia i Perú. 

Si voleu saber més sobre els projectes clicau aquí Fundació Bona Llum

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! Continuam recollint

EL MENJADOR DE L'ESCOLA JA ÉS ACCESSIBLE

   

Continuam amb l'adaptació progressiva de l'escola amb l'eliminació de totes les barreres arquitectòniques que tenim prevista al 100% per aquest proper estiu 2018. Ara, des de fa un mes, ja és accessible el menjador amb la plataforma que s'ha instal·lat a l'escala interior que comunica l'edifici d'EI i ESO amb el menjador i la cuina.

LA SALLE, MONTISION i SANTA MARIA centres adscrits al nostre

Resultado de imagen de batxilleratResultado de imagen de dibujo camino a seguir 

Des d'aquest curs els col·legis concertats Ntra. Sra. de Montesion i Santa Maria s'uneixen al CC La Salle Palma com a centres adscrits a la nostra escola per passar de 4t d'ESO a 1r de Batxillerat.

Segons l'acord d'adscripció signat i confirmat per la Conselleria d'Educació i Universitat, els nostres alumnes de 4t d'ESO a partir d'ara podran accedir a aquests centres de forma preferent (en el procés d'adscripció) a 1r de Batxillerat.

GUANYADORS DEL CONCURS 2018

Com cada any els alumnes i pares de 6è EP organitzaren un concurs de disfresses per a tots els alumnes que volgueren participar. El concurs es va celebrar el darrer dia del carnaval, el passat 13 de febrer i els guanyadors van ser:

INDIVIDUAL:

1r premi per Bosco Huertas de 4t EI C (Astronauta)

2n premi per Joan Toja de 3r EP C (Cavall i genet menorquí)

3r premi per Mar Sancho de 3r EP B (Princesa Poppy)

COMPARSES:

1r premi per a Carlota Méndez i Paula Puigserver de 5è EP C (Diccionaris de català)

2n premi per a Rosa Coll de 4t EP B, Pilar Andrés, Judith Quiles, Júlia Arias, Cristina Cancino i Irene Figueroa de 6è EPC (El circ)

3r premi per a Miguel Cañas de 3r EP A i Luís Cañas de 5è EP A (Zipi Zape)

ELS PATGES REIALS VENEN A CERCAR LES CARTES A L'ESCOLA

La darrera setmana els alumnes d'EI i de 1r i 2n EP reberen la visita dels patges de les Seves Majestats els Reis Mags d'Orient amb l'objectiu de recollir totes les cartes i peticions que els infants han volgut fer arribar als Reis. A veure si demà totes aquestes peticions es fan realitat.

ENTREVISTA COM A PRESIDENTA D'ECIB A LA REVISTA ESCUELAS CATÓLICAS

Resultat d'imatges de Gemma Cardona presidenta ECIBEn el següent document podeu llegir l'interessant entrevista a doble pàgina realitzada a la nostra Directora Titular Gemma Cardona com a Presidenta d'Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) i apareguda a la revista nacional Escuelas Católicas del mes de novembre.

files/EntrevistaGemmaCardonaaEscuelasCatolicas.pdf

TOTS ELS ALIMENTS QUE DUGUEU SERAN REGALS

      

Per aquest motiu, durant el temps de pati de principi de mes, un bon grapat d'alumnes han col·laborat voluntariament en un taller d'empaquetat de capses per poder posar tots els aliments que duguem durant aquesta setmana a la CAMPANYA DEL REBOST.

Recordau que durant aquesta setmana recollim els aliments que s'han assignat a cada nivell i que aniran destinats als rebosts de Càritas Mallorca i el Pa de Sant Antoni.

CONFIAM EN LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

GEMMA CARDONA, NOVA PRESIDENTA D'ECIB

La nostra Directora Titular, Gemma Cardona, ha estat elegida el dia 17 d'octubre de 2017 nova Presidenta d'Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB). A partir d'ara, haurà de compaginar la direcció de la titularitat de la nostra escola amb la presidència de l'entitat que engloba a la majoria d'escoles religioses de les nostres illes.

Molta sort en aquesta nova funció!

JAUME I i ABÚ YAHYÀ ja tornen a presidir l'entrada de l'escola

   

Els nostres gegants ja tornen a l'entrada de l'escola per estar-hi un temps. Van ser costruïts pels alumnes de 5è i 6è EP a principi d'any 2017 i s'estrenaren el dia 21 de febrer en el passacarrers del carnaval. Us convidam a visitar-los, els trobareu a porteria.

ESTRENAM EL CURS AMB REFORMES

      

Aquest estiu ha servit per netejar totes les façanes de l'escola, instal·lar ventiladors a la majoria d'aules, reformar el parc, canviar el trispol i instal·lar una protecció anti-moixos als areners del pati d'Ed. Infantil, ampliar la xarxa wifi a totes les dependències del centre i reformar els banys d'Ed. Infantil. 

      

 

 

 

​​

                           EL CURS 2017-2018 HA COMENÇAT AMB MOLTA NORMALITAT I AMB MOLTES GANES DE TORNAR ESTAR AMB ELS AMICS I AMIGUES.

BON CURS A TOTS I TOTES!

Un any més hem participat com escola a la Carrera Popular Ciutat de Palma patrocinada per El Corte Inglés. La cursa va tenir lloc el passat 19 de març, Dia del Pare, i en ella hi participaren una cinquantena de persones inscrites en el grup del Sagrat Cor. Un matí de bon temps per gaudir de l'esport en família. Us animam a participar a la propera edició.

MOLTES BOSSES RECOLLIDES PER A CÀRITAS

      

Dijous 12 de gener vàrem recollir moltes bosses de roba i, sobretot, de juguetes destinades als tallers ocupacionals de Càritas Mallorca. Va ser tan gran la participació que foren necessàries dues furgonetes per traslladar tot el que s'havia duit.

La propera recollida serà el dimarts 2 de maig però recordau que qualsevol dia de l'any podeu dipositar les bosses de roba i de juguetes als contenidors que Càritas té disposats a les entrades de l'escola (carrer Son Espanyolet cantonada amb l'accés pel passeig de les palmeres, carrer del Poble Espanyol i av. Picasso devora l'entrada de l'Illes s'Aigua Blava).

     

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

CAMPANYA DEL REBOST 2016 

RECOLLIDA D'ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA PER NADAL

A benefici de Càritas Mallorca i del Pa de Sant Antoni dels frares caputxins de Palma

Del 12 al 20 de desembre les famílies i alumnes de cada nivell aporten un tipus de producte:

         

4t EI Galetes

5è EI Cacau en pols

6è EI Sucre

1r EP Raspalls i pasta de dents

2n EP Llaunes de tonyina i paté

3r EP Tomàtiga i sardines en conserva

4t EP Paquets de paper higiènic i de torcaboques de paper

5è EP Brics de brou

6è EP Ampolles i barrals d'oli d'oliva, girasol, per fregir.

1r ESO Brics de llet

2n ESO Ampolles de xampú i gel

3r ESO Ampolles o capses de detergent per roba

4t ESO Ampolles i barrals de lleixiu

 Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

 

UN GOTEIG DE TOTA LA SETMANA

          

Aquesta setmana ha estat un degoteig continuo. Gota a gota anam construint l'aljub que necessiten a l'escola d'Haití que ja ens ha enviat la primera carta d'agraiment tot d'una que s'han assebentat de que els hi ajudarem a fer-ho possible.

Encara hi sou a temps!, podeu dur els vostres donatius durant la propera setmana.

FA UN MES I MIG QUE TENIM BEVEDORS NOUS

          

Després de moltes peticions, aquest estiu passat s'instal·laren a l'escola 6 bevedors nous repartits per tots els patis i situats a zones d'ombra per evitar que l'aigua s'encalenteixi en excés si hi pega el sol. 

També s'han reformat per complet els banys exteriors, adaptant-ne un per a minusvàlids.

Poc a poc anam millorant el nostre centre amb l'ajuda de tots!

PRIMER DIA DEL CURS 2016 - 2017 AMB TOTAL NORMALITAT

Els més de mil alumnes del nostre centre han començat el nou curs amb total normalitat.

     

    

Els alumnes més petits de l'escola han estat acompanyats pels seus pares a les aules de 4t EI en aquest el seu primer dia en el Sagrat Cor.

   

Els alumnes d'ESO han estat els primers en encetar el curs a les 8 del matí. Els de 1r ESO, amb els nervis típics del canvi d'etapa, s'han incorporat ràpidament a les seves aules expectants amb totes les coses noves.

Els de 1r EP s'han convertit en nins i nines grans estrenant la seva nova etapa a Primària.

ENS HA DEIXAT NA FRANCISCA MUNAR

El passat 2 de setembre de 2016 morí na Francisca a l'edat de 80 anys. Francisca va ser la secretària de la nostra escola durant uns quaranta anys, coincidint amb la darreria del segle XX. Sempre serà recordada per molts antics alumnes que necessàriament hagueren de tractar amb ella molts temes relacionats amb matrícules, inscripcions, títols, etc. Descansa en pau!

SOFIA I CRISTIAN DE 4t ESO FENT CIÈNCIA A LA UNIVERSITAT A L'ESTIU

  

Na Sofia Díaz-Salazar i en Cristian Trujillo de 4t d'ESO han participat, junt amb altres 62 alumes de les Illes, a la VII edició del Campus Científicotècnic d'estiu 2016 de la UIB. Durant una setmana han realitzat activitats pensades per a potenciar l'interès dels estudiants per la ciència i la tecnologia i promoure el treball en equip, la creativitat i la capacitat de comunicar experiències. Des de l'organització del Campus ens han manifestat que n'estan molt contents de la seva participació.

TROBADA ANUAL MULTIPROMOCIONAL D'ANTICS ALUMNES

El divendres 13 de maig va tenir lloc la trobada anual d'antics alumnes més diversa de totes les que es fan. A ella, com podeu veure a la fotografia, hi assistiren alumnes de moltes promocions, des de l'any 1985 fins a l'any 2015, acompanyats d'un bon grup de mestres actuals i jubilats de l'escola. En total varen ser quasi 60 persones que es trobaren per compartir una estona i sopar en el restaurant Celler Sa Premsa de Palma.

ACORD OFICIAL

La Conselleria d'Educació i Universitats en el BOIB núm. 46 de 12 d'abril de 2016 ha publicat l'acord entre el CC Sagrat Cor - FECIB i el CC La Salle Palma mitjançant el qual el nostre centre queda adscrit oficialment al 1r de batxillerat de La Salle. D'aquesta forma, a partir d'ara els nostres alumnes que acabin 4t d'ESO tenen plaça per poder continuar els seus estudis de batxillerat a La Salle.

      

ELS PRÍNCEPS DE MÓNACO VISITEN L'ESCOLA

      Aquests dies s'han complit 60 anys d'una de les visites més il·lustres que hem tengut a l'escola en tota la nostra història. A final del mes d'abril de 1956 visitaren l'escola els Prínceps de Mónaco Rainiero i Grace durant el seu viatge de noces a Mallorca. Van ser rebuts a l'entrada de l'antic edifici de l'escola per la superiora, la mare Pilar Bustillo, la mestra general, la mare Palmira de Orovio i l'assistenta, la germana Carmen Laburu.

Després passaren al pati central on estaven formades totes les alumnes de l'escola amb l'uniforme de gala (de color blanc).

DESPRÉS DE 30 ANYS TORNAREN A L'ESCOLA

   

El passat 12 de març més de 60 alumnes que fa 30 anys cursaven 8è d'EGB, el darrer curs en aquell moment a la nostra escola, tornaren a reviure durant un horabaixa la seva infantesa en el nostre centre. Varen estar acompanyats d'alguns dels seus mestres, es passejaren per les instal·lacions i participaren d'algunes activitats programades. Aquest encontre ha tengut molt de ressò en els mitjans de comunicació perquè, a més, aquesta promoció 1986-1987 va ser la primera mixta de la nostra història. Alguns dels antics alumnes participants es desplaçaren a Mallorca des dels seus actuals llocs de residència (Barcelona, Saragossa, Miami, Madrid, Palència) per participar d'aquest entranyable encontre. Aquesta 1a promoció mixta de l'escola va començar la seva escolarització l'any 1973, quan el nostre centre accedí al concert de l'EGB per part del Ministeri d'Educació.

 

"NINGÚ EDUCA IGUAL ALS SEUS FILLS"

Resultado de imagen de escuelas catolicas  Resultado de imagen de ecib    Resultado de imagen de concapa  Resultado de imagen de cofapa

La Concertada defensa la lliure elecció de centre

ECIB demana el suport i la col·laboració de la comunitat educativa dels seus centres (Titulars, professorat, apas, pares, etc.) per a sumar-se a la campanya CONCERTADOS que s'ha posat en marxa a les nostres xarxes socials

Vos demanam tan sols que us faceu "amics" a facebook i "m'agrada" a twitter d'Escola Catòlica Illes Balears, on hi trobareu els missatges per compartir

Facebook ECIB

@ECIBescoles

Recordau que la campanya CONCERTADOS reivindica la pluralitat i diversitat d'ensenyament en front a un únic model d'educació.

Resultado de imagen de concertados beneficia a todos

ENS HA DEIXAT COVADONGA DEL RIEGO

Imatge d'enllaç permanent incrustadaFoto de maig 2014

Diumenge 24 de gener va morir la religiosa Covadonga del Riego Fernández, rscj a l'edat de 94 anys a Algorta (Bilbao). Covadonga va ser Directora de l'escola del 1979 al 1983 i posteriorment Titular des del 1983 al 1991. Fins a la seva jubilació com a mestra, el 1987, va ser també professora de llengua castellana a 8è d'EGB. Continuà a Palma fins el 1993 com a superiora de la residència que les religioses del Sagrat Cor tenen aquí i aquell any es traslladà definitivament cap a la península. Tots els que han estat companys i alumnes seus la recorden per la seva humilitat, acompanyament i dedicació. Fins sempre Covadonga!

 

TORNAM PARTICIPAR A LA DIADA CICLISTA

Resultado de imagen de DIADA CICLISTA SANT SEBASTIA 2016

La inscripció és gratuïta. Si no us heu inscrit a l'escola podeu fer-ho directament allà abans de la carrera a l'estand de l'Ajuntament. L'organització exigeix que tots els integrants del grup anem identificats. El nostre grup ha d'anar identificat amb la camiseta blava del Sagrat Cor que molts de vosaltres ja teniu. Si no la teniu podeu dur-ne una altra del mateix color. També es pot dur el nou forro polar blau que ven l'APIMA (21 € socis o 25 € no socis).

Ens concentrarem a les 11,15 h de dimecres 20 de gener a la plaça Major per repartir els dorsals a tots els inscrits i pel primer recompte que fa l'Ajuntament. Es prega molta puntualitat per ser-hi quan es realitzi el recompte oficial. A veure si enguany aconseguim per onzena vegada el premi a un dels grups més nombrosos!.

Al final del recorregut ens trobarem tots a Son Moix a la part dreta de l'escenari perquè allà l'Ajuntament fa el segon i definitiu recompte de participants per concedir els premis.

ANIMAU-VOS A PARTICIPAR UN ANY MÉS!

VENIU AMB TOTA LA FAMÍLIA I ELS VOSTRES AMICS!

ELS ALUMNES DE 4t EP VAN A CONÈIXER MENORCA

   

Els alumnes de 4t EP han partit 2 dies a Menorca acompanyats pels seus mestres. L'objectiu del viatge és conèixer de primera mà els aspectes més rellevants de la nostra illa veïna. Aquest projecte va a iniciar-se fa quasi 20 anys a l'escola i preten que en tres cursos, de 4t a 6è, els nostres alumnes hagin visitat totes les Illes Balears. Així els de 5è visiten Eivissa, Formentera i Dragonera i els de 6è visiten Cabrera.

A l'arribada a Menorca ens han escrit aquest missatge:

Hola papàs, després d'un animat aeroport i un fantàstic vol, hem arribat molt bé a Menorca. Amb molt bon temps i ganes de veure tot el que hem estudiat d'aquesta meravellosa illa. Seguirem informant (Equip Menorca 2014-2015)

BONA PARTICIPACIÓ A LA CURSA POPULAR DE EL CORTE INGLÉS

Imatge d'enllaç permanent incrustada

El passat diumenge 22 de març un bon grapat d'alumnes i familiars participaren, malgrat el mal temps, a la XIV edició de la cursa popular de El Corte Inglés.

 

MARIA DE CARLOS GUANYA EL 1r PREMI DEL FOTOJOVE

Maria de Carlos de 3r ESO B ha guanyat el primer premi de la 20a edició del concurs de fotografia Foto Jove 2015 organitzat per l'Ajuntament de Palma.

En el mateix concurs, na Carme Barceló de 3r ESO C n'ha resultat finalista.

Enhorabona a les dues!

Convocam el concurs de fotografia DISCAPACITAT DE CONVIURE AMB TOTHOM per celebrar la setmana internacional contra el bullying, que enguany es centra en la conscienciació per acabar amb l'assetjament que pateixen les persones amb alguna discapacitat i l'alumnat amb necessitats educatives especials. L'exposició de les fotografies i el lliurament de premis serà dia 3 de desembre, dia internacional de la discapacitat.

Llegeix les bases del concurs i fes la teva fotografia. No oblidis que n'has de deixar una còpia a la bústia que trobaràs a l'entrada de l'escola i enviar-la també a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

bases.pdf

   

Blog SC Connecta (2)  

  • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

  • Facebook
  • Twiter
  • Youtube
  • Flickr
  • Instagram
   

Agenda  

Juliol 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA